Umowa kontraktowa
Umowa, która łączy elementy polskiej umowy cywilno-prawnej z umową o pracę, stosowana w krajach, gdzie delegowani są pracownicy.

Umowa kontraktowa to forma zatrudnienia, łącząca w sobie elementy polskiej umowy cywilno-prawnej z umową o pracę stosowaną w krajach, do których CPC Consulting deleguje pracowników. Pracownikowi delegowanemu na podstawie umowy kontraktowej przysługują takie same prawa jak pracownikowi zatrudnionemu na tym samym stanowisku, bezpośrednio w zagranicznej firmie. W umowie kontraktowej znajdują się informacje o stanowisku i podstawowych zadaniach pracownika, okresie, na który zawarta jest umowa, okresie wypowiedzenia oraz prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Dlaczego warto korzystać z tej formy zatrudnienia?

> dostęp do takich samych świadczeń, jakie otrzymują pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w zagranicznej firmie – identyczna stawka godzinowa, liczba dni płatnego urlopu, liczba i czas przerw, dodatki do stawki godzinowej oraz praca w takim samym wymiarze czasu pracy, na takiej samej liczbie zmian
> możliwość korzystania z dodatków socjalnych przysługujących w kraju wykonywania pracy – na przykład pracując w Niemczech można ubiegać się o przyznanie specjalnego świadczenia na dzieci tzw. „Kindergeld” a w Norwegii dofinansowania wakacji zwanego "Feriepenger"
> odprowadzanie składek w Polsce – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne tj. emerytalna, rentowa oraz chorobowa (dobrowolna) odprowadzane są w Polsce

Potwierdzeniem odprowadzania składek na terenie Polski jest zatwierdzany przez ZUS formularz A1, który uzyskiwany jest przez CPC Consulting dla każdego pracownika delegowanego za granicę. Natomiast zaliczki na podatek odprowadzane są z wynagrodzenia pracownika w kraju, w którym wykonywana jest praca.