Umowa zlecenie
Zapewnia elastyczność i możliwość zdobywania różnych doświadczeń.

Umowa zlecenie (tzw. umowa starannego działania) to umowa cywilnoprawna, w której jeden podmiot (tzw. zleceniodawca) zleca określone czynności, a drugi podmiot (tzw. zleceniobiorca) zobowiązuje się je wykonywać. Umowa zlecenie co do zasady zawierana jest na czas określony i jest uregulowana w art. 734-751 Kodeksu Cywilnego. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne. Do umowy zlecenie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy, dlatego zleceniobiorcy przysługują wyłącznie prawa wynikające z treści zawartej umowy. Przedmiotem umowy zlecenie jest najczęściej konkretna usługa, a liczy się staranne wykonywanie zleconego działania.

Dlaczego warto korzystać z tej formy współpracy?

> elastyczne zatrudnienie – masz swobodę w zawieraniu i rozwiązywaniu umowy zlecenia, nie obowiązuje cię okres wypowiedzenia
> 20% koszty uzyskania przychodu – możesz rozliczyć wysokie koszty uzyskania przychodu
> elastyczny czas pracy – nie masz obowiązku pracy w określonym wymiarze czasu pracy i w wyznaczonych godzinach
> ubezpieczenie społeczne – zleceniodawca ma obowiązek wpłacania do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wszystkich umów, do wysokości płacy minimalnej, chyba że zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń
> dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - w przypadku podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu zawartej umowy zlecenia, zleceniobiorca może dobrowolnie opłacać składkę chorobową, a jej opłacanie daje mu podobny przywilej jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę tzn. prawo do zasiłku chorobowego (płatne zwolnienie lekarskie)